93.666.88.98 info@maricel.cat

Avís Legal

INTRODUCCIÓ:
Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús d’aquest portal web , entenent per aquest totes les pàgines i els seus continguts propietat de MARICEL EDUCATIUS S.L a les quals s’accedeix a través del domini www.maricel.cat. La utilització del portal web atribueix la seva condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el nostre portal web ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides al present Avís Legal
poden patir modificacions.

DADES IDENTIFICATIVES:
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:
El titular del present Lloc és:
Raó social: MARICEL EDUCATIUS S.L
CIF: B65925851
Domicili: Carrer PI I MARGALL, 36, LOCAL, CP 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona
Telèfon: 635567904
Fax:
Correu electrònic: info@maricel.cat

Nom del domini: www.maricel.cat

Inscrita al Registre: ____
Tom: ____
Llibre: ____
Foli: ____
Secció: ____
Fulla: ____
USUARIS:
L´accés i/o ús d´aquest portal web atribueix la condició d´USUARI, que accepta, des de aquest accés i/o ús, les Condicions Generals dÚs aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL:
www.maricel.cat  proporciona l’accés a diverses informacions en relació amb els seus serveis, productes, informació de la nostra entitat, apartats de contacte, hiperenllaços a xarxes socials, (d’ara endavant, “els continguts”) pertanyents a MARICEL EDUCATIUS S.L. L’usuari assumeix la responsabilitat de fer servir el portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre o recollida de dades que calgui per accedir a determinats serveis. A
aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:
MARICEL EDUCATIUS S.L per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de
MARICEL EDUCATIUS S.L tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de MARICEL EDUCATIUS S.L. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MARICEL EDUCATIUS S.L. La utilització no
autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis ocasionats als drets de propietat intel·lectual i industrial de MARICEL EDUCATIUS S.L poden donar lloc al exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que del dit exercici se’n derivin.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
MARICEL EDUCATIUS S.L no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

El contingut, informació i/o consells expressats en aquest portal web s’han d’entendre com simplement orientatius. MARICEL EDUCATIUS S.L no respon de cap forma de la efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que en faci ús, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri la oportunitat dels mateixos. En aquest Lloc es poden publicar continguts i comentaris aportats per terceres persones. MARICEL EDUCATIUS S.L no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat amb els usuaris que facin ús.

MARICEL EDUCATIUS S.L es reserva el dret de modificar el contingut del lloc web sense previ avís i sense cap mena de limitació. Així mateix, l’empresa declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la manca de disponibilitat i/o continuïtat d’aquest Lloc i dels serveis que s’hi ofereixen. Així mateix, tampoc no podem garantir l’absència de virus ni d’altres elements a la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic .
MARICEL EDUCATIUS S.L declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres llocs enllaçats amb aquest, ja que no controla ni exerceix cap tipus de supervisió a Llocs Webs de tercers. Aconsellem als usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin a les Webs esmentades. Així mateix els Usuaris que remeten qualsevol tipus d’informació a MARICEL EDUCATIUS S.L es
comprometen que aquesta sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.
Si vostè. creu que qualsevol contingut i/o informació d’aquest Lloc vulnera un dret legítim o la legalitat vigent us agrairíem que es posés en contacte amb MARICEL EDUCATIUS S.L perquè puguem prendre les mesures oportunes.

MODIFICACIONS:
MARICEL EDUCATIUS S.L es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

DRET D’EXCLUSIÓ:
MARICEL EDUCATIUS S.L es reserva el dret de denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS:
MARICEL EDUCATIUS S.L perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:
La relació entre MARICEL EDUCATIUS S.L i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de SANT FELIU DE LLOBREGAT.